Regler for færdsel i skelhøj

Regler for at færdes i skoven

Der er forskellige regler for færdsel i private og offentlige skove.
 

 • Du må færdes og opholde dig i alle danske skove, hvis du kan komme frem til skoven ad veje eller stier uden at møde skilte, der forbyder adgang.
  Når du skal ind i skoven, skal du bruge lovlige passager. Det vil sige, at du må ikke passere stengærder, jordvolde og andre hegn, som afgrænser skoven.
  Du må gå eller cykle i skoven.
  Handicappede må bruge kørestole – også eldrevne og 3-hjulede knallerter.
  Ejeren af skoven må ikke forhindre offentlighedens adgang til skoven ved for eksempel at opsætte hegn omkring skoven. Men ejeren må gerne kan midlertidigt forbyde adgang på dage
 • hvor der holdes selskabsjagt.
 • i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7, når der er bukkejagt.
 • hvor der foregår intensiv skovdrift.
  Der gælder også nogle særlige regler alt efter om skoven er offentligt eller privat ejet. Hvorvidt skoven er privat eller offentlig, kan være svært at vide. En lille huskeregel er, at der på statens arealer er placeret en rød pæl og ofte også et kort over området ved de adgangsveje, der bruges mest.
  Særligt for privatejet skov
  Du må færdes i private skove fra kl. 6 om morgenen til solnedgang.
  Du må kun færdes på stier og veje. For eksempel må du ikke gå ind i skovbunden for at nyde din frokost.
  Svampe og bær må du kun plukke, hvis du kan nå dem fra vejen.
  Bygninger i skoven skal du opholde dig mindst 150 meter fra.
  Du må ride på private fællesveje, der fører gennemskoven, men ejeren af skoven har dog mulighed for at forbyde dette. Hvis det er tilfældet, vil der være sat skilte op. Du må ikke ride andre steder i de private skove.
  I private skove på under 5 hektar må ejeren begrænse offentlighedens adgang. Hvis det er tilfældet, vil der være skilte, som fortæller det.
  Særligt for offentlige skove
  I de offentlige skove er der bedre adgangsvilkår end i private. I skove ejet af staten, amtet, kommunen, folkekirken eller offentlige stiftelser kan du nemlig færdes til fods overalt i skoven. Og du må være i skoven hele døgnet. Du skal dog være mindst 50 meter fra beboede bygninger i skoven.
  Du må:
 • cykle og anvende 3-hjulede knallerter på alle skovveje og stier
 • kælke og løbe på ski, hvor man i øvrigt må færdes og opholde sig
 • bade i skovens vandløb og søer
 • skøjte og færdes på is, medmindre andet fremgår af skilte
  Du må ikke opholde dig eller færdes:
 • i indhegnede bevoksninger og klitter
 • i rørbevoksninger
 • på arealer med landbrugsafgrøder
 • i haver og på gårdspladser
 • med fartøjer på skovens søer og vandløb
  Ridning er tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje, på grusveje over 2,5 m og på andre veje og stier, hvor ejeren har givet tilladelse.
  Du må også ride i skovbunden, undtagen på dyrkede arealer, i unge bevoksninger, på gravhøje eller andre fortidsminder.