Vedtægter

V E D T Æ G T E R

F O R

S K E L H Ø J P L A N T A G E A P S

1. NAVN

1.1. Selskabets navn er
Skelhøj Plantage ApS

2. FORMÅL

2.1. Selskabets formål er at drive de af selskabet tilhørende plantager og eventuelt erhverve

andre arealer til beplantning.

3. KAPITAL

3.1. Selskabskapitalen udgør 300.000 kr., fordelt i kapitalandele á 1.250 kr.

3.2. Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.

3.3. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.

3.4. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

Side

2

4. EJERBOG

4.1. Der oprettes en ejerbog over samtlige kapitalejere.

4.2. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med oplysning om den

nye kapitalejers eller panthavers navn og adresse samt kapitalandelens størrelse og for

virksomheders vedkommende navn, CVR-nr. og hjemsted. Meddelelse fra kapitalejeren

eller panthaver skal være modtaget i selskabet senest 2 uger efter at ejerskifte eller

pantsætning er sket.

4.3. Selskabet skal på forlangende af en kapitalejer eller en panthaver udstede bevis for indførelsen

i ejerbogen.

4.4. Ejerbogen føres af bestyrelsen på vegne selskabet.

4.5. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer.

5. EJERBEVISER

5.1. Der er udstedt ejerbeviser.

5.2. Ejerbeviserne skal lyde på navn og kan ikke overdrages til ihændehaveren. Enhver transport

af ejerbeviser skal noteres i selskabets ejerbog.

5.3. Bortkomne ejerbeviser kan mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til

enhver tid gældende lovregler. Mortifikation af et ejerbevis sker for kapitalejerens regning,

ligesom eventuel udstedelse af nyt ejerbevis efter stedfunden mortifikation sker for

kapitalejerens regning.

6. OVERGANG AF KAPITALANDELE

6.1. I kapitalandelenes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:

6.1.1. Ingen overgang af kapitalandele kan finde sted uden forudgående samtykke fra bestyrelsen,

hvad enten overgangen sker til eje eller til sikkerhed. Er samtykke ikke givet senest

4 uger fra anmodningen modtages, anses samtykke for givet.

6.1.2. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist.

7. GENERALFORSAMLINGER

7.1. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport

kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets

afslutning.

Side

3

7.2. Alle generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Ikast-Brande kommune.

7.3. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail med angivelse af dagsordenen

for generalforsamlingen og med angivelse af det væsentligste indhold af forslag,

hvortil der kræves særlig majoritet. Indkaldelsen sker med et varsel af mindst 2 og højst

4 uger.

7.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport med eventuel ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte

årsrapport.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter,

hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller

anden lovgivning.

7. Eventuelt valg af revisor.

8. Eventuelt.

7.5. Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen,

såfremt kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 1 måned

efter regnskabsårets udløb.

7.6. Kapitalejere kan alene stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug

for generalforsamlingen, såfremt sådanne spørgsmål er det centrale ledelsesorgan i

hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

7.7. Generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt

dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål om fremgangsmåden og stemmeafgivningen

under generalforsamlingen.

7.8. Enhver kapitalejer er berettiget til at møde ved en skriftligt befuldmægtiget person.

7.9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte

revisor eller en anpartshaver forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling til behandling

af et bestemt skal indkaldes senest 2 uger efter, at der er forlangt ekstraordinær

generalforsamling.

Side

4

8. BESLUTNING OG STEMMERET

8.1. Kapitalejere med 1-3 kapitalandele á hver 1.250 kr. har én stemme, mens kapitalejere

med 4-6 kapitalandele á hver 1.250 kr. har to stemmer, og kapitalejere med 7 eller flere

kapitalandele á hver 1.250 kr. har tre stemmer.

8.2. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre

Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.

8.3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

8.4. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning

kræves, at mindst 2/3-dele af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret

på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3-dele af såvel de afgivne

stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede

aktiekapital.

Er 2/3-dele af den stemmeberettigede selskabskapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen,

men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3-dele såvel af de afgivne stemmer

som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkalder bestyrelsen

inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3-

dele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

8.5. Herudover gælder de særlige regler i Selskabslovens § 107.

9. LEDELSE

9.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således

at der hvert andet år skiftevis afgår 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg

kan finde sted.

9.2. Generalforsamlingen vælger desuden for 2 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, således

at der hvert år afgår 1 bestyrelsessuppleant.

9.3. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til ledelse af den daglige

virksomhed.

9.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af

samtlige medlemmer er repræsenteret, og alle medlemmer er indkaldt med passende

varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed

er formandens stemme afgørende.

9.5. Bestyrelsen har ret til at pantsætte, bortforpagte, udleje eller på anden lignende måde

disponere over selskabets faste ejendom og indgår de herom fornødne kontrakter. I den

forbindelse finder de almindelige tegningsregler i pkt. 10 anvendelse.

Side

5

10. TEGNINGSREGEL

10.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med 2 medlemmer

af bestyrelsen.

11. EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE

11.1. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte

i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i Selskabsloven.

12. REGNSKABSÅR

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12.